Jakie sprawozdania finansowe są obowiązkowe dla firm?

Potocznie używany termin „firma” obejmuje wiele różnych form prawnych przedsiębiorstw - od jednoosobowej działalności gospodarczej po spółki akcyjne.

mężczyzna zapisuje coś w zeszycieObowiązek składania sprawozdania finansowego nie zależy wyłącznie od formy prawnej przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe składa każdy, kto prowadzi księgi rachunkowe

Tego typu sprawozdanie składać muszą podmioty, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe. Oprócz na przykład jednostek samorządowych czy banków są to następujące firmy:

  • spółki handlowe, cywilne, osoby prawne (oprócz Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego), przedstawicielstwa zagranicznych firm;
  • osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody netto w wysokości 2 mln Euro lub więcej.

Sprawozdanie muszą składać także te przedsiębiorstwa, które dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jak wygląda sprawozdanie finansowe firmy, która prowadzi księgi rachunkowe?

Takie sprawozdanie finansowe musi zawierać:

  • bilans (porównanie stanu aktywów i pasywów z dnia kończącego ubiegły rok podatkowy ze stanem tychże na dzień kończący bieżący rok podatkowy);
  • rachunek zysków i strat (zyski i straty, a także przychody i obciążenia za bieżący i poprzedni rok finansowy);
  • tak zwaną informację podatkową, w tym opis przyjętej polityki rachunkowości (czyli według jakich zasad jest prowadzona rachunkowość danego przedsiębiorstwa) na przykład metod wyceny.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć: uchwałę zatwierdzającą oraz uchwałę o podziale zysku albo uchwałę o pokryciu straty.

Jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, załącza się do niego także opinię biegłego rewidenta. Spółki kapitałowe i inne, od których jest to wymagane, załączają także sprawozdanie z działalności.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego