Czym jest amortyzacja w podatkach? Co jej podlega?

Ten wpis stanowi krótkie wprowadzenie do pojęcia amortyzacji i środków trwałych oraz wyjaśnia, czym są one dla podatnika w praktyce.

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

kluczyki od samochodu

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Następuje to drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na ustalony czas – okres amortyzacji. Zaczyna się on nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a kończy nie później niż z chwilą, gdy suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych będzie równa wartości początkowej tego środka trwałego.

Czym jest amortyzacja podatkowa w praktyce?

W praktyce oznacza to, że chociaż wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego nie można wliczyć w koszta bezpośrednio – i w efekcie odliczyć od należnego podatku – to należy je rozłożyć w czasie. Ten wydatek, podzielony na pojedyncze sumy odpisów amortyzacyjnych, uwzględnia się dopiero czyniąc rozliczenia podatkowe. Aby jednak móc dokonać odpisów amortyzacyjnych, należy wiedzieć, co im podlega.

Co podlega amortyzacji przy płaceniu podatków?

Zgodnie z ustawą o PIT i ustawą o CIT amortyzacji podlegają:

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty (z wyłączeniem przedmiotów z art. 22c);
  • nabyte od innego podmiotu i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartości niematerialne i prawne: spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa ochronne własności przemysłowej oraz tzw. know-how.

 

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego