SWOIM KLIENTOM ZAPEWNIAMY:

Nasza oferta

Świadczymy pełną gamę usług w zakresie doradztwa podatkowego i księgowości.
Poniżej przedstawiony jest przykładowy zakres naszych usług.

 

W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

 

 • prowadzenie rachunkowości wszystkich rodzajów ewidencji (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt), ewidencja VAT.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • kontrolę i weryfikację ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
 • rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
 • rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
 • konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
 • badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • analizę operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym

 •  
 •  
 •  
 •  
W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

 

prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy:

 • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
 • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów

prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
 • kartoteki wynagrodzeń

rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
 • doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
   
W ramach doradztwa podatkowego nasze biuro oferuje:

 

 • porady i opinie, wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • kompleksową obsługę powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych - pełny zakres:

                    podatek dochodowy od osób fizycznych,
                    podatek dochodowy od osób prawnych,
                    podatek VAT,
                    podatek akcyzowy,
                    podatek od czynności cywilno prawnych,
                    podatek od spadku i darowizn,
                    podatek od nieruchomości,

 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT

Bożenna Gruszczyńska

Doradca Podatkowy, nr wpisu 00698

.